Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Chế độ SmartEco chuyển sang màu xám và không thể chọn được. Tôi có thể làm gì để khắc phục?

02-02-2021

Chế độ SmartEco chuyển sang màu xám khi máy chiếu không phát hiện ra nguồn hoặc Dynamic Iris được đặt thành “On”. Vui lòng kiểm tra nội dung sau để bật chế độ SmartEco.

1. Kết nối máy chiếu với tín hiệu nguồn, ví dụ như đầu phát Blu-ray hoặc bảng điều khiển

2. Tắt chế độ Dynamic Iris thông qua PICTURE menu> Advanced> Dynamic Iris> Off

3. Tắt chế độ 3D thông qua PICTURE menu> 3D> off

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-kn-00022/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-kn-00022 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-kn-00022/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP