Giá Số lượng

Để có kết nối thông suốt cần sử dụng độ rộng kênh là bao nhiêu?

12-02-2020Chúng tôi khuyến nghị nên sử dụng độ rộng kênh 20MHz hoặc hơn để có kết nối tốt.

Các sản phẩm phù hợp

QCAST QP01

Thông tin này có hữu ích không?

TOP