Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Các thao tác chạm không được hiển thị chính xác trên màn hình của tôi. Làm cách nào để khắc phục sự cố này?

10-30-2020Bạn có thể khắc phục sự cố này thông qua cài đặt Tỷ lệ màn hình (Screen Scale setting ) trong Quản lý web (Web Management). Để điều chỉnh cài đặt tỷ lệ màn hình, vui lòng nhấp vào nút Adjustment, sau đó sử dụng các nút chuyển đổi để chia tỷ lệ video cho vừa với màn hình.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00045/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00045 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00045/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP