Thỉnh thoảng khi đang sử dụng, Google Cast bị ngắt một khoảng thời gian ngắn. Tôi nên làm gì?

03-02-2020

Google Cast có điểm hạn chế nhất định. Vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng ứng dụng InstaShare.

 

Vui lòng truy cập trang web chính thức của BenQ hoặc Google Play để tải ứng dụng InstaShare về máy.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00031/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00031 /content/b2c/vi-vn/support2/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00031/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP