Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Khi sử dụng Google cast, đôi khi sẽ có hiện tượng không thể kết nối trong một khoảng thời gian ngắn. Làm thế nào để tôi có thể khắc phục hiện tượng này?

03-02-2020

Đây là một hạn chế của Google cast. Bạn nên sử dụng Ứng dụng InstaShare.

Vui lòng tải xuống ứng dụng InstaShare từ trang web BenQ hoặc Google Play.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00031/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00031 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00031/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP