Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

QCast Mirror HDMI Wireless Dongle (QP20) không thể phản chiếu hình ảnh nếu PC đang chạy trên Intel Gen 4 hoặc cao hơn. Làm thế nào để khắc phục?

03-04-2019


Chúng tôi rất tiếc vì Miracast và Intel Gen 4 hoặc cao hơn không tương thích. Chúng tôi đã ngừng sản xuất Miracast và thay thế bằng Chromecast.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00003/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00003 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00003/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP