QCast Mirror HDMI Wireless Dongle (QP20) không thể phản chiếu hình ảnh nếu PC đang chạy trên Intel Gen 4 hoặc cao hơn. Làm thế nào để khắc phục?

03-04-2019


Chúng tôi rất tiếc vì Miracast và Intel Gen 4 hoặc cao hơn không tương thích. Chúng tôi đã ngừng sản xuất Miracast và thay thế bằng Chromecast.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00003/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00003 /content/b2c/vi-vn/support2/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00003/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP