Giá Số lượng

Tại sao không có tùy chọn chế độ màu hoặc chỉ có một số các tùy chọn chế độ màu nhất định trong phần mềm Display Pilot?

01-30-2023



Vui lòng vào menu OSD của màn hình>  System > Advanced > DDC/CI > ON để cho phép cài đặt màn hình thông qua phần mềm trên PC.




Lưu ý: DDC/CI, viết tắt của Display Data Channel/Command Interface, được phát triển bởi Hiệp hội Tiêu chuẩn Điện tử Video (VESA). DDC/CI giúp chương trình điều khiển màn hình được gửi qua phần mềm để có thể nhận biết từ xa.

Các sản phẩm phù hợp

Giả lập hiển thị Display Pilot, PD2700Q , PD2700U, PD2705Q, PD2710QC, PD3200Q, PD3200U, PD3220U, PD3420Q , PD2720U, PD2705U

Thông tin này có hữu ích không?

TOP