Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tại sao không có tùy chọn chế độ màu hoặc chỉ có một số các tùy chọn chế độ màu nhất định trong phần mềm Display Pilot?

07-24-2019Vui lòng vào menu OSD của màn hình>  System > Advanced > DDC/CI > ON để cho phép cài đặt màn hình thông qua phần mềm trên PC.

Lưu ý: DDC/CI, viết tắt của Display Data Channel/Command Interface, được phát triển bởi Hiệp hội Tiêu chuẩn Điện tử Video (VESA). DDC/CI giúp chương trình điều khiển màn hình được gửi qua phần mềm để có thể nhận biết từ xa.

 

 
 

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-kn-00001/jcr:content/faqpar/faqsearch_copy /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-kn-00001 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-kn-00001/_jcr_content/faqpar/faqsearch_copy.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP