Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tại sao màu vàng trong hình có vẻ xỉn và hơi giống màu nâu cam? Làm sao để có thể khắc phục hiện tượng này?

05-10-2021

Bạn vui lòng kiểm tra xem "Brilliant Color" có đang được kích hoạt. Tắt "Brilliant Color" và hình ảnh sẽ trở lại bình thường

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-kn-00034/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-kn-00034 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-kn-00034/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP