Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Máy chiếu có thể hoạt động khi đặt cách màn chiếu 1,5 mét không?

03-04-2019


Mỗi máy chiếu BenQ có tỷ lệ chiếu khác nhau, vui lòng truy cập Bảng tính khoảng cách chiếu của máy chiếu BenQ tại: https://projectioncalculator.benq.com. Bạn có thể nhập khoảng cách chiếu hoặc kích thước màn chiếu để có được số đo cần thiết để thiết lập máy chiếu của mình.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-k-00002/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-k-00002 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-k-00002/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP