Máy chiếu có thể hoạt động khi đặt cách màn chiếu 1,5 mét không?

03-04-2019


Mỗi máy chiếu BenQ có tỷ lệ chiếu khác nhau, vui lòng truy cập Bảng tính khoảng cách chiếu của máy chiếu BenQ tại: https://projectioncalculator.benq.com. Bạn có thể nhập khoảng cách chiếu hoặc kích thước màn chiếu để có được số đo cần thiết để thiết lập máy chiếu của mình.

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP