Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Có phải tất cả màn hình của BenQ hay chỉ một số mẫu nhất định không chứa thủy ngân?

09-13-2021


Tất cả các màn hình LED của BenQ đều không chứa thủy ngân.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/monitor-faq-kn-00005/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/monitor-faq-kn-00005 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/monitor-faq-kn-00005/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP