Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Đối với máy chiếu sử dụng Lens anamorphic, có các tùy chọn Anamorphic 2.4: 1 và Anamorphic 16: 9 trong cài đặt Tỷ lệ khung hình (Aspect Ratio). Chức năng của chúng là gì?

12-02-2020Anamorphic 2.4: 1 và Anamorphic 16:9 được thiết kế cho nhiều loại nội dung khác nhau được hỗ trợ đặc biệt bởi máy chiếu có trang bị Lens anamorphic.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/projector-faq-k-00038/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/projector-faq-k-00038 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/projector-faq-k-00038/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP