Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Sau khi được đặt ở chế độ "Sleep" khoảng vài ngày, thiết bị GVI của tôi không khởi động lại được. Tôi phải làm gì?

01-30-2020

GV1 chỉ khởi động lại nếu mức pin của nó trên 20%. Vui lòng sạc pin cho thiết bị, sau đó bạn có thể khởi động lại bình thường.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/projector-faq-k-00032/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/projector-faq-k-00032 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/projector-faq-k-00032/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP