Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Làm thế nào để chỉnh sửa chất lượng màu hiển thị khi ở chế độ HDR?

03-02-2020

Vui lòng làm theo các bước sau để điều chỉnh chất lượng màu hiển thị ở chế độ HDR:

1. Cài đặt máy chiếu ở chế độ HDR bằng cách cung cấp các video chất lượng HDR

2. Chọn "Cài đặt lại chế độ hình ảnh hiện tại" cho giao diện HDMI 1 ở chế độ HDR

3. Chọn "Cài đặt lại chế độ hình ảnh hiện tại" cho giao diện HDMI 2 ở chế độ HDR

4. Chọn "Cài đặt lại chế độ hình ảnh hiện tại" cho giao diện USB ở chế độ HDR

Vấn đề của bạn đã được giải quyết sau khi thực hiện các bước trên.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/projector-faq-k-00021/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/projector-faq-k-00021 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/projector-faq-k-00021/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP