Giá Số lượng

Làm thế nào để chỉnh sửa chất lượng màu hiển thị khi ở chế độ HDR?

03-02-2020

Vui lòng làm theo các bước sau để điều chỉnh chất lượng màu hiển thị ở chế độ HDR:

1. Cài đặt máy chiếu ở chế độ HDR bằng cách cung cấp các video chất lượng HDR

2. Chọn "Cài đặt lại chế độ hình ảnh hiện tại" cho giao diện HDMI 1 ở chế độ HDR

3. Chọn "Cài đặt lại chế độ hình ảnh hiện tại" cho giao diện HDMI 2 ở chế độ HDR

4. Chọn "Cài đặt lại chế độ hình ảnh hiện tại" cho giao diện USB ở chế độ HDR

Vấn đề của bạn đã được giải quyết sau khi thực hiện các bước trên.

Các sản phẩm phù hợp

W2700

Thông tin này có hữu ích không?

TOP