Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Công nghệ đồng nhất (Uniformity technology) là gì?

12-24-2020

Công nghệ đồng nhất BenQ (BenQ Uniformity Technology) cung cấp độ chính xác cao trên toàn màn hình từ góc này sang góc khác với màu sắc và độ sáng được tinh chỉnh kỹ lưỡng. Sự đồng nhất này được tạo ra bằng công nghệ chính xác cao để đảm bảo hình ảnh bạn nhìn thấy chân thực, hoàn hảo từ mọi góc độ.Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00036/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00036 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00036/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP