Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tại sao chế độ Rec.709 không được bao gồm trong menu OSD của BL2711U?

03-04-2019

BL2711U hỗ trợ không gian màu Rec.709 tương đương với không gian sRGB. Đây là lý do tại sao màn hình BL2711U không bao gồm chế độ Rec.709 trong lựa chọn chế độ Ảnh OSD. BL2711U chỉ có chế độ sRGB.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00022/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00022 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00022/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP