PD2710QC USB-C có hỗ trợ Power Delivery V2.0 không?

03-04-2019


PD2710QC USB-C có hỗ trợ Power Delivery V2.0.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00018/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00018 /content/b2c/vi-vn/support2/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00018/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP