Khi tôi kết nối máy MacBook Pro 2017 với cổng USB-C của màn hình, tại sao tốc độ làm tươi (refresh rate) chỉ hiển thị mức 30Hz, tất cả các lựa chọn khác đều bị tối màu?

03-04-2019


Vui lòng mở menu OSD, chọn System > USB > USB-C Configuration > WQHD@100Hz + USB 2.0 để cài đặt màn hình, tình trạng này sẽ không còn tiếp tục nữa. 

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00016/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00016 /content/b2c/vi-vn/support2/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00016/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP