Khi bật Uniformity; hình ảnh bị tối

08-30-2018


Khi Uniformity được bật; độ sáng của panel sẽ bị giảm để đem lại tính đồng nhất tối ưu của khu vực hiển thị. Tuy nhiên, nếu cần độ sáng cao hơn, vui lòng tắt chức năng Uniformity để panel đạt được độ sáng tối đa với độ đồng đều thấp hơn một chút.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-00012/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-00012 /content/b2c/vi-vn/support2/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-00012/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP