Tại sao Profile ICC của Palette Master Element không thể tải chính xác?

08-14-2018

 


Tình trạng có thể xảy ra khi chế độ hiển thị được đặt Mirror thay vì Extension. Hệ điều hành của bạn không thể nhận ra màn hình nào sẽ được hiệu chỉnh và sẽ không tải đúng profile ICC. Bạn nên sử dụng chế độ Extension.

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP