Giá Số lượng

Tại sao Profile ICC của Palette Master không thể tải chính xác?

08-30-2018


Tình trạng có thể xảy ra khi chế độ hiển thị được đặt Mirror thay vì Extension. Hệ điều hành của bạn không thể nhận ra màn hình nào sẽ được hiệu chỉnh và sẽ không tải đúng profile ICC. Bạn nên sử dụng chế độ Extension.

Các sản phẩm phù hợp

PV270

Thông tin này có hữu ích không?

TOP