Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tại sao Profile ICC của Palette Master không thể tải chính xác?

08-30-2018


Tình trạng có thể xảy ra khi chế độ hiển thị được đặt Mirror thay vì Extension. Hệ điều hành của bạn không thể nhận ra màn hình nào sẽ được hiệu chỉnh và sẽ không tải đúng profile ICC. Bạn nên sử dụng chế độ Extension.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-00007/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-00007 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-00007/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP