Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Hệ điều hành không nhận cảm ứng; tôi phải làm sao?

08-14-2018


Vui lòng thực hiện các bước sau:

1. Kết nối cảm ứng vào cổng USB khác hoặc khởi động lại Palette Master Element

2. Khởi động lại hệ điều hành

3. Cập nhật phiên bản Palette Master Element mới nhất

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-00005/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-00005 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-00005/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP