Chế độ Auto Dimmer có thể tự phát hiện ánh sáng xung quanh để thực hiện điều chỉnh vào bất kỳ thời điểm nào không?

01-03-2019Có thể, chế độ Auto Dimmer sẽ điều chỉnh độ sáng để phù hợp nhất với điều kiện ánh sáng xung quanh hiện tại.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/e-reading-lamp-faq-k-00004/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/e-reading-lamp-faq-k-00004 /content/b2c/vi-vn/support2/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/e-reading-lamp-faq-k-00004/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP