Cáp USB đi kèm dài bao nhiêu?

01-03-2019Chiều dài của cáp USB đi kèm cho các kiểu ScreenBar như sau:


- ScreenBar: 1,5 mét


- ScreenBar Plus: vui lòng xem hình minh họa

- ScreenBar Lite: 0,6 mét

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/e-reading-lamp-faq-k-00003/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/e-reading-lamp-faq-k-00003 /content/b2c/vi-vn/support2/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/e-reading-lamp-faq-k-00003/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP