Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Android TV dongle hỗ trợ nền tảng phương tiện nào?

10-15-2021


Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để xem danh sách các nền tảng phương tiện được hỗ trợ:

Device Way to Stream Netflix Amazon Prime Video Disney+ Google Play Movies Apple TV+ YouTube HBO GO HBO MAX
Device
BenQ Android TV Dongle
Way to Stream

App from Google Play

(Direct Projection)

Netflix
*
Amazon Prime Video
O
Disney+
O
Google Play Movies
O
Apple TV+
O
YouTube
O
HBO GO
O
HBO MAX
O
Device

Windows Laptop

MacOS Laptap

Way to Stream

Google Chrome Browser

(Wireless Projection)

Netflix
O
Amazon Prime Video
O
Disney+
X
Google Play Movies
O
Apple TV+
X
YouTube
O
HBO GO
O
HBO MAX
O
Device
MacOS Device
Way to Stream

Safari

(Wireless Projection)

Netflix
X
Amazon Prime Video
X
Disney+
X
Google Play Movies
X
Apple TV+
X
YouTube
O
HBO GO
X
HBO MAX
X
Device
iOS Device
Way to Stream

Screen Mirroring

(Wireless Projection)

Netflix
X
Amazon Prime Video
X
Disney+
X
Google Play Movies
X
Apple TV+
X
YouTube
O
HBO GO
X
HBO MAX
X
Device
iPadOS Device
Way to Stream

Screen Mirroring

(Wireless Projection)

Netflix
X
Amazon Prime Video
X
Disney+
X
Google Play Movies
X
Apple TV+
X
YouTube
O
HBO GO
X
HBO MAX
X
Device
Android Device
Way to Stream

Google Cast

(Wireless Projection)

Netflix
X
Amazon Prime Video
X
Disney+
X
Google Play Movies
X
Apple TV+
X
YouTube
O
HBO GO
X
HBO MAX
X


* Xin lưu ý rằng việc sao chép và truyền nội dung từ một số dịch vụ phát trực tuyến nhất định có thể không khả dụng do tính năng bảo vệ nội dung của các nền tảng phát trực tuyến dựa trên đăng ký

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00047/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00047 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00047/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP