Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Sự khác biệt giữa điều khiển từ xa máy chiếu và điều khiển từ xa Android TV là gì?

10-29-2020Thiết bị điều khiển của máy chiếu được thiết kế với các hot keys và chỉ được sử dụng để điều khiển máy chiếu. Thiết bị điều khiển của dongle Android TV đóng vai trò điều khiển máy chiếu và điều khiển dongle, nhưng không cung cấp hot keys. 

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00172/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00172 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00172/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP