Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Sự khác biệt giữa điều khiển từ xa máy chiếu và điều khiển từ xa Android TV là gì?

10-29-2020Thiết bị điều khiển từ xa máy chiếu được thiết kế với các hot keys và chủ yếu để sử dụng điều khiển máy chiếu. Thiết bị điều khiển Android TV dongle được sử dụng để điều khiển Android TV dongle và có thể được sử dụng làm điều khiển máy chiếu nhưng không có thiết kế phím hot-key.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00171/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00171 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00171/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP