Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Touch back có hỗ trợ đồng thời nhiều máy tính Windows không?

10-07-2020Touch back hoạt động khi màn hình ở chế độ Split screen. Tuy nhiên, chỉ một máy tính có thể được điều khiển bằng thao tác Touch back tại bất kỳ thời điểm nào. Chức năng Touch back chỉ hoạt động với màn hình Split screen đã chọn.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00167/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00167 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00167/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP