Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Lượng băng thông kết nối internet tối thiểu cần thiết để kết nối thông suốt giữa Máy chủ và Nút bấm là bao nhiêu?

10-07-2020Kiểm tra lưu lượng truy cập Wi-Fi trong Quản lý web (Web Management) được thiết kế để giúp bạn kiểm tra tốc độ internet của mình. Chúng tôi đề xuất ít nhất 6Mbps cho nội dung 1080p 60Hz.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00166/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00166 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00166/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP