Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tôi có thể làm gì nếu bộ nhớ trong của Android TV dongle gần đầy?

09-23-2020


Bộ nhớ trong được sử dụng để cài đặt ứng dụng. Nếu bạn cần giải phóng dung lượng lưu trữ, cách duy nhất để làm vậy là gỡ cài đặt các ứng dụng mà bạn không dùng tới.  Vui lòng tham khảo các bước sau để xóa các ứng dụng bạn không còn sử dụng hoặc cần tới:

Settings > Device Preference > Storage > Internal Shared Storage > Apps > Chọn ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt > Uninstall

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00153/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00153 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00153/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP