Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Làm thế nào để kết nối loa Bluetooth hoặc tai nghe headphones với máy chiếu?

03-09-2020

Vui lòng kích hoạt Bluetooth trên máy chiếu, sau đó kết nối loa Bluetooth hoặc tai nghe headphones (GV1, TK810, TK805)

Nếu máy chiếu đang ở chế độ Projector, bạn có thể kết nối loa Bluetooth hoặc tai nghe headphones (GV1)

Tìm hiểu thêm về cách kết nối loa Bluetooth hoặc tai nghe headphones với máy chiếu:Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00023/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00023 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00023/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP