Giá Số lượng

Làm cách nào tôi có thể sử dụng HotKey Puck G3 để điều khiển nhiều màn hình?

05-30-2023HotKey Puck G3 có thể điều khiển tối đa 3 màn hình. Để điều khiển nhiều màn hình qua HotKey Puck G3, hãy đặt (các) màn hình của bạn và HotKey Puck G3 thành cùng một kênh.Menu > Custom Key > IR Channel Settings > channel number, sau đó chuyển kênh của HotKey Puck G3 trên accessory sang cùng một số kênh.

Thông tin này có hữu ích không?

TOP