Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Làm cách nào để kích hoạt USB hub trên màn hình?

08-09-2021

Bạn cần kết nối USB-C với USB-C giữa màn hình và máy tính.

 

• Nếu USB-C Alternate Mode (DP Alt Mode) được bật, thì USB 2.0 sẽ khả dụng với các cổng downstream.

• Nếu đầu vào video thông qua HDMI hoặc DP và USB-C hoạt động như một cổng upstream, thì USB 3.1 Gen 1 (5Gb/s) sẽ khả dụng với các cổng downstream.

 

Đây là video để bạn có thể tham khảo:

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00017/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00017 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00017/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP