Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Làm cách nào để tắt thông báo hiển thị của màn hình “Màn hình của bạn cần được hiệu chỉnh”?

12-02-2020Trong OSD, chọn System >> CAL. Reminder >> chọn "OFF".

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00055/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00055 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00055/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP