Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tại sao chức năng Brightness Intelligence (B.I.) bị tắt ở chế độ sRGB, Rec.709, Animation và chế độ User trên màn hình của tôi?

10-29-2020Brightness Intelligence (B.I.) được bật cho tất cả các chế độ hình ảnh ngoại trừ Rec.709, sRGB, Animation, User, và HDR.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00052/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00052 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00052/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP