Configure cookie notice

Tại sao bàn phím của tôi không hoạt động trên màn hình?

03-04-2019

Các thiết bị bên ngoài, như bàn phím và chuột không thể hoạt động trên màn hình nếu các cổng USB bên dưới trên màn hình không được kích hoạt. Sau khi các cổng USB bên dưới được kích hoạt, các thiết bị bên ngoài sử dụng thông qua các cổng USB này có thể bắt đầu hoạt động trên màn hình. Cổng USB bên dưới có thể được kích hoạt theo một trong hai cách sau:

- Nếu nguồn video là Thunderbolt 3, các cổng USB bên dưới sẽ được kích hoạt tự động.

- Nếu cổng USB bên dưới không tự động kích hoạt, hãy kết nối máy tính của bạn với cổng USB phía trên bằng cáp USB có sẵn.


Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00028/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00028 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-k-00028/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP