Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Hình ảnh bị tối sau khi cân chỉnh màu ở chế độ chuẩn dùng Palette Master Element. Tôi có thể chỉnh độ sáng cao hơn không?

08-14-2018


Độ sáng có thể được điều chỉnh bằng Palette Master Element để giữ mức độ sáng trong suốt thời gian sử dụng của màn hình, bạn nên cài đặt độ sáng mặc định.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-00017/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-00017 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-00017/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP