Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Làm sao để sử dụng hình ảnh 10 bit màu?

08-14-2018

Bạn cân có:

1. File hình ảnh RAW/TIF hỗ trợ 10-bit

2. Phần mềm hỗ trợ đọc hình ảnh 10-bit màu ví dụ như Photoshop, Lightroom

3. Card đồ hoạ hỗ trợ 10 bit màu; ví dụ như Nvidia Quadro hay AMD FireGL/ Radeon Pro. Kết nối màn hình bằng dây DisplayPort

 

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-00016/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-00016 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-00016/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP