Làm sao để thay đổi chế độ màu giữa 2 chế độ cân chỉnh 1 và 2?

08-23-2018

Chế độ màu không thể thay đổi sau khi cân chỉnh để đảm bảo kết quả cân chỉnh màu được chuẩn xác. Trong trường hợp bạn cần thay đổi thông số liên quan; ví dụ như độ sáng, white point hay chỉ số gamma curve vui lòng cân chỉnh màu lại cho màn hình và nhập thông số mong muốn khi sử dụng Palette Master.

 

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-00015/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-00015 /content/b2c/vi-vn/support2/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-00015/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP