Tôi cần khởi động màn hình trong bao lâu trước khi sử dụng?

08-14-2018


Để đảm bảo màn hình đạt hiệu suất cao nhất; BenQ khuyên bạn nên khởi động màn hình trong khoảng 30 phút trước khi sử dụng.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-00013/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-00013 /content/b2c/vi-vn/support2/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-00013/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP