Giá Số lượng

Làm sao để thay đổi cài đặt chế độ White Point trong Palette Master?

08-14-2018

 


Vui lòng chọn "Custom xy" hoặc "Custom u'v" trên thanh tuỳ chọn RGB Primaries. Sau khi đã chọn; bạn có thể chỉnh thông số White Point; bạn có thể chọn White Point từ CIE Dayligh, Daylight Color Temperature hoặc Measurement. Bạn cần phải xác định thông số RGB Primaries.

Các sản phẩm phù hợp

PV270

Thông tin này có hữu ích không?

TOP