Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Làm sao để thay đổi cài đặt chế độ White Point trong Palette Master?

08-14-2018

 


Vui lòng chọn "Custom xy" hoặc "Custom u'v" trên thanh tuỳ chọn RGB Primaries. Sau khi đã chọn; bạn có thể chỉnh thông số White Point; bạn có thể chọn White Point từ CIE Dayligh, Daylight Color Temperature hoặc Measurement. Bạn cần phải xác định thông số RGB Primaries.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-00010/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-00010 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-00010/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP