Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Phần mềm Palette Master Element có hỗ trợ hai hệ điều hành Windows và Mac không?

08-14-2018


Phần mềm cân chỉnh màu Palette Master Element của BenQ hỗ trợ các hệ điều hành sau:

Windows: Win 7 32/ 64 bit hoặc các máy Mac hệ điều hành 10.6.8 trở lên.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-00009/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-00009 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-00009/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP