Tôi có thể sử dụng X-rite ColorMunki hoặc các thiết bị cân chỉnh màu khác để cân chỉnh màu màn hình SW không?

08-14-2018


Các chế độ cài sẵn của màn hình, cụ thể là các chế độ cân chỉnh màu, cho phép lưu kết quả cân chỉnh màu trực tiếp vào OSD của màn hình để dễ dàng sử dụng lại profile ICC trong lần sử dụng tiếp theo.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-00007/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-00007 /content/b2c/vi-vn/support2/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-00007/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP