Cách thiết lập phạm vi HDMI RGB cho PC?

08-14-2018

OSD menu -> Picture Advanced -> HDMI RGB PC Range -> RGB (0~255) hoặc RGB (16~235).

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP