Cáp DVI có truyền tải âm thanh không?

08-14-2018

Cáp DVI không truyền tải âm thanh.


Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP