Làm thế nào tôi có thể kích hoạt âm thanh từ loa của màn hình BenQ của tôi?

08-14-2018

 

Bạn có thể kết nối Màn hình với thẻ âm thanh của máy tính thông qua cáp âm thanh hoặc trực tiếp qua cáp HDMI.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-00003/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-00003 /content/b2c/vi-vn/support2/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-00003/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP