EX2710S

Warranty

จอมอนิเตอร์ (Monitors)

ิblank
LCD จอมอนิเตอร์ / type ชิ้นส่วนอื่น จอแสดงผล Note
ขนาดหน้าจอไม่เกิน 17 นิ้ว 3 ปี 1 ปี
ขนาดหน้าจอ 18.5 นิ้วขึ้นไป 3 ปี 3 ปี

การรับประกันเรื่อง Zero Bright / Dark / Dust Dot

blank
  • สินค้ารุ่นต่อไปนี้มีการรับประกันภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า

SW-Series: SW240 / SW270C / SW271C / SW321C

PD-Series: PD2700Q / PD2700U / PD2725U / PD3200Q / PD3200U / PD3220U

ZOWIE: RL/XL ทุกรุ่น

EL-Series : EL2870U

EX-Series: EX2710U / EX2710Q / EX2780Q / EX2710R / EX3210U / EX3203R / EX3501R / EX3210R / EX3415R

EW-Series: EW2780U / EW2880U / EW3270U / EW3280U / EW3380R 

  • สำหรับรุ่นอื่นๆที่ไม่ระบุการ หรือเกินกว่า 30 วัน การรับประกันจะเป็นไปตาม “นโยบายการรับประกันกรณี Dead Pixel”
    ดาวน์โหลด: นโยบายการรับประกันกรณี Dead Pixel

การรับประกันแบบ Onsite Service

blank  • สินค้ารุ่นต่อไปนี้มีการรับประกัน Onsite Service 1 ปี (เฉพาะเขตกรุงเทพและปริมณฑล) พร้อมเครื่องใช้ระหว่างรอซ่อม (ในรุ่นเดิมหรือรุ่นใกล้เคียง)SW-Series: SW270C / SW271C / SW321C  

PD-Series: PD2725U / PD2720U / PD3200U / PD3220U 
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. รอยเงาของภาพที่เกิดจากเปิดภาพเดิมค้างไว้เป็นเวลานาน เครื่องชำรุดแตกหัก เสียหายจากการไหม้ ของเหลว สัตว์หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างในจอ หรืออื่นๆที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธีจะไม่อยู่ในเงื่อนไขที่สามารถรับประกันสินค้าได้

2. วันที่เริ่มรับประกันให้ดูจากวันที่บนใบเสร็จรับเงิน เพื่อรักษาสิทธิของท่านกรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ตลอดช่วงเวลารับประกัน

*สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าจาก BenQ Official Store Lazada & Shopee สามารถแคปรูปภาพข้อมูลรายการสั่งซื้อที่ระบุชื่อ เลขที่คำสั่งซื้อ วันที่สั่งซื้อไว้เป็นหลักฐาน
TOP