Airplay (PRO) ไม่ทำงานหลังจากอัพเดท GDPR เป็น GS1 ฉันต้องแก้ไขอย่างไร

09-27-2018

โปรดเปลี่ยนเฟิร์มแวร์กลับเป็นเวอร์ชันก่อนหน้า และอัพเดทเป็นเวอร์ชันล่าสุด

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP