โปรเจคเตอร์รองรับ USB external drives หรือไม่ ?

10-07-2020



USB external drives จะไม่สามารถรองรับ USB external drives

รุ่นที่รองรับ

W2700, W2700, TK850

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ใช่ ไม่
TOP