เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

แหล่งรับสัญญาณใดที่รองรับ “Monitor OUT”

09-03-2020

"Monitor OUT" จะทํางานเมื่อแหล่งรับสัญญาณคือ VGA เท่านั้น

รุ่นที่รองรับ

LU9245

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?