เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

รูปแบบไฟล์ใดบ้างที่ EZWrite 6 รองรับ

1. คุณสามารถนำเข้าหรือส่งออกบทเรียนในรูปแบบ PowerPoint, Word, Excel และ PDF เพื่อสอนและจดบันทึกระหว่างชั้นเรียน คุณยังสามารถนำเข้า SMART Notebook และไฟล์ IWB อื่นๆ เพื่อแก้ไขใน EZWrite

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?