เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

การตั้งค่าช่องทางเริ่มต้นเป็นค่าเริ่มต้น ต้องทำอย่างไร

04-07-2020

1. คลิก Startup (เริ่มต้น) และ shutdown (ปิดการทำงาน) บนเมนู Settings (การตั้งค่า)
2. เลือก Default startup channel (ช่องทางเริ่มต้นเริ่มต้นเป็นค่าเริ่มต้น)
3. เลือกช่องเริ่มต้นจากรายการ

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?